Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yng Ngwent

Mae Bwrdd Partneriaeth VAWDASV Gwent yn gydweithrediad aml-asiantaeth sy'n cydweithio ar draws Gwent i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac i wella'r canlyniadau i unigolion a'u teuluoedd yr effeithir arnynt. Gweler yma am fanylion Partneriaeth Gwent a'r gwaith y mae'n ei wneud i gyflawni'r Strategaeth VAWDASV ranbarthol.

Ein Partneriaeth

Mae'r Bartneriaeth yn cynnwys; y pum awdurdod lleol, Heddlu Gwent, a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Gwasanaethau Prawf, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cefnogi Pobl, y Gwasanaeth Tân ac Achub, Byrddau Diogelu Gwent , Partneriaid sector arbenigol VAWDASV a sefydliadau’r sector gwirfoddol.

Ein nod yw cydweithio mewn partneriaeth i sicrhau'r ymateb mwyaf effeithlon ac effeithiol i atal niwed difrifol a achosir gan fathau o gam-drin er lles a diogelwch pobl sy'n byw yng Ngwent, heddiw ac yn y dyfodol.

Mae Partneriaeth VAWDASV Gwent yn cael ei chydlynu gan dîm rhanbarthol VAWDASV. Gellir cysylltu â'r tîm rhanbarthol drwy e-bostio: vawdasv.gwent@newport.gov.uk

Pam rydym yn ei wneud

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn achosion sylfaenol o dorri hawliau dynol. Bob blwyddyn caiff bywydau eu difrodi'n ddiangen yng Ngwent. Mae pob math o drais a cham-drin yn annerbyniol. Mae unrhyw un sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn haeddu ymateb effeithiol ac amserol gan bob gwasanaeth cyhoeddus.

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i'r sector cyhoeddus yng Nghymru weithio gyda'i gilydd mewn ffordd gyson a chydlynol i atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a gwella'r canlyniadau i unigolion a'u teuluoedd yr effeithir arnynt.

Gellir cael gwybodaeth bellach ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yma.

Fel rhan o'r gofynion statudol a osodir ar Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol dan Adran 5 Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, mae Bwrdd Partneriaeth Gwent wedi cyhoeddi Strategaeth 5 mlynedd ar gyfer VAWDASV.

Mae'r Bwrdd Partneriaeth yn darparu'r strwythur rheoli fydd yn datblygu ac yn monitro gwaith rhanbarthol VAWDASV. Drwy strwythur o weithgorau byddwn yn sicrhau bod y blaenoriaethau a nodwyd yn y Strategaeth yn cael eu troi'n weithredoedd a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i les a diogelwch pobl sy'n byw yng Ngwent, nawr ac yn y dyfodol.

Ein Strategaeth a’n blaenoriaethau strategol i Went

Mae Strategaeth Ranbarthol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gwent 2018-2023 yn nodi chwe Blaenoriaeth Strategol fydd yn cyfrannu at atal trais a cham-drin, diogelu dioddefwyr a darparu cefnogaeth i bawb yr effeithir arnynt.

  • Blaenoriaeth Strategol 1: Cynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Gwent.
  • Blaenoriaeth Strategol 2: Cynyddu ymwybyddiaeth ymysg plant a phobl ifanc am bwysigrwydd perthnasoedd diogel, cyfartal ac iach, a bod ymddygiad ymosodol bob amser yn anghywir
  • Blaenoriaeth Strategol 3: Canolbwyntio mwy ar ddal troseddwyr yn atebol a darparu cyfleoedd i newid eu hymddygiad yn seiliedig ar ddiogelwch dioddefwyr
  • Blaenoriaeth Strategol 4: Sicrhau bod ymyrryd ac atal yn gynnar yn flaenoriaeth
  • Blaenoriaeth Strategol 5: Bod gweithwyr proffesiynol perthnasol wedi derbyn hyfforddiant i ddarparu ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr
  • Blaenoriaeth Strategol 6: Sicrhau bod gan ddioddefwyr fynediad cyfartal at wasanaethau sy’n cynnig yr adnoddau priodol, o ansawdd uchel, wedi'u harwain gan anghenion, yn seiliedig ar wydnwch ac sy’n ymatebol i rhywedd, ledled y rhanbarth.

Mae sicrhau ymgysylltiad rheolaidd gan bobl y mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol wedi effeithio arnynt wedi bod yn hanfodol i nodi'r Blaenoriaethau Strategol. Bydd bod yn rhan ac ymgysylltu yn parhau i fod yn ofyniad hanfodol i hysbysu'r Bwrdd Partneriaeth ynghylch effeithiolrwydd ei waith parhaus.

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2018 - 2023

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2018 - 2023 (Fersiwn Hawdd ei Ddarllen)

Ategir at Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2018 – 2023 gan ddogfennau atodol. Mae’r rhain ar gael ar gais ar vawdasv.gwent@newport.gov.uk.