Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso

Ar 11 Tachwedd 2019, lansiwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru gan Fwrdd Prosiect Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Datblygwyd y gweithdrefnau gan Fwrdd Diogelu Caerdydd a'r Fro ar ran pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol.

 Maen nhw'n cymryd lle Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Pholisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio rhag cael eu Cam-drin

Bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn llywio arferion diogelu ar gyfer pawb sy'n cael eu cyflogi yn y sector statudol, y trydydd sector (gwirfoddol) a'r sector preifat ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder a gwasanaethau eraill.

Maen nhw'n berthnasol i bob ymarferydd a rheolwr sy'n gweithio yng Nghymru, boed yn gyflogedig gan asiantaeth ddatganoledig neu un heb ei datganoli, a boed mewn gwaith am dâl neu waith di-dâl.

Nid yw'r gweithdrefnau wedi'u cynllunio i'w hargraffu – maent ar gael yn ddigidol yn unig.

Mae'r ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru bellach ar gael i'w lawrlwytho ar Apple App Store a Google Play Store. Hefyd, gellir eu gweld yn Gymraeg ar www.diogelu.cymru ac yn Saesneg ar www.safeguarding.wales.

Mae fersiwn bwrdd gwaith bellach ar gael ar www.myguideapps.com