Trais yn Erbyn Menywod

Mae Trais yn erbyn Menywod (VAW) yn disgrifio mathau o gam-drin a gweithredoedd treisgar y mae menywod yn bennaf neu'n gyfan gwbl yn dueddol o'u dioddef (gelwir hyn hefyd yn drais ar sail rhywedd).

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn diffinio 'Trais yn erbyn Menywod' fel 'math o wahaniaethu yn erbyn menywod ac yn groes i hawliau dynol a golyga gweithredoedd o drais ar sail rhyw sy'n arwain at, neu'n debygol o arwain at niwed corfforol, rhywiol neu feddyliol neu ddioddefaint i fenywod, gan gynnwys bygythiadau o weithredoedd o'r fath, gorfodaeth neu amddifadu o ryddid yn fympwyol, boed hynny yn gyhoeddus neu mewn bywyd preifat '.

Y prif gategorïau o gam-drin dan y categori Trais yn erbyn Menywod yw: