Ymgyrchoedd Cyfredol

Un o'r Blaenoriaethau Strategol yng Ngwent yw codi ymwybyddiaeth o bob math o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar draws Gwent, er mwyn galluogi pobl i adnabod y cymorth sydd ar gael a chael hyd iddo. Mae hyn yn cefnogi ymgyrchoedd Llywodraeth Cymru.

Mae mwy o fanylion am ymgyrchoedd Llywodraeth Cymru ar gael ar wefan Byw Heb Ofn.