Hyfforddiant

Ar hyn o bryd, mae pob digwyddiad hyfforddi wyneb yn wyneb wedi’i ohirio oherwydd COVID-19. Ar hyn o bryd rydyn ni’n  cynnig rhaglen hyfforddi gyfyngedig ar-lein, y byddwn yn ei datblygu dros y misoedd nesaf. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y tudalennau cyrsiau isod.

 

Mae'r Byrddau Diogelu yn darparu cyrsiau hyfforddi i'r rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl ar draws y rhanbarth.

Mae ein Hyfforddiant yn agored i holl Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf ac unrhyw sefydliad gofal cymdeithasol priodol arall o'r sectorau statudol neu wirfoddol sy'n gweithio yn ardal De Ddwyrain Cymru sy'n darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd.

Mae holl hyfforddiant y Bwrdd yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa aml-asiantaeth o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr.