Cyrsiau Diogelu Plant

Mynediad i’r System Archebu Hyfforddiant yma.

I gael awgrymiadau ar sut i greu proffil ar y system archebu lawr lwythwch y canllaw Sut i gael mynediad at System Archebu Hyfforddiant Diogelu Gwent.

Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu Plant – Mater i Bawb 2016

Mae hwn yn gwrs ymwybyddiaeth sylfaenol lefel sefydlu. Mae adnoddau am ddim ar gael i'w lawr lwytho. Cynlluniwyd y cwrs hwn i'w gyflwyno'n fewnol ar sail un asiantaeth.

Lawr lwytho copi o’r cyflwyniad Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu Plant – Mater i Bawb 2016.

Cyflwyniad i Ddiogelu – Codi Ymwybyddiaeth o Gam-drin ac Esgeuluso Plant (Cwrs Hanner Diwrnod)

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at yr holl staff proffesiynol a gwirfoddol sy'n gweithio ar draws Gwent. Bydd yn berthnasol iawn i unigolion sydd â phlant a theuluoedd ond efallai na fyddant o reidrwydd yn gweithio'n uniongyrchol gydag oedolion. Cyflwynir y cwrs ar sail aml-asiantaeth ac mae'n gyflwyniad i ddiogelu.

Lawr lwytho copi o’r daflen Cyflwyniad i Ddiogelu – Codi Ymwybyddiaeth o Gam-drin ac Esgeuluso Plant.

Diogelu Plant: Adnabod, Atgyfeirio a’r Broses Amddiffyn Plant – Cwrs Undydd

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at yr holl staff proffesiynol a gwirfoddol sy'n gweithio ar draws Gwent, y gallai fod angen iddynt wneud atgyfeiriadau ynghylch plant a’u teuluoedd. Cyflwynir y cwrs ar sail aml-asiantaeth ac mae’n manylu ar y broses amddiffyn plant o’r cam atgyfeirio i’r gynhadledd.

Lawr lwytho copi o’r daflen Diogelu Plant: Adnabod, Atgyfeirio a’r Broses Amddiffyn Plant.

Plant sy'n Symud a Phlant nad ydynt yn Symud Sy’n cael eu Cam-drin yn Gorfforol

Nod y sesiwn hon addas ar gyfer yr holl ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd sydd â gwybodaeth dda o egwyddorion sylfaenol diogelu, yw codi ymwybyddiaeth o nodweddion cam-drin corfforol ymysg plant sy'n symud a phlant nad ydynt yn symud. Dyddiadau ar gael yn fuan.

Lawr lwytho copi o’r daflen Plant Sy’n Symud a Phlant Nad Ydynt yn Symud Sy’n Cael eu Cam-drin yn Gorfforol.

Diogelu Plant wrth Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol, y Rhyngrwyd, Gemau a Dyfeisiau Symudol - Cwrs Undydd

Dealltwriaeth sylfaenol o ddiogelwch gyda thechnoleg. Cyrsiau yn rhedeg yn fisol.

Lawr lwythwch gopi o'r daflen Diogelu Plant wrth Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol, y Rhyngrwyd, Gemau a Dyfeisiau Symudol.

Gweithio gydag Esgeuluso - cwrs undydd

Codi ymwybyddiaeth o effaith Esgeuluso a hyrwyddo arfer da. Dyddiadau ar gael yn fuan.

Lawr lwytho copi o’r daflen Gweithio gydag Esgeuluso.

Cyflwyniad i Ymdrin â Materion Hunanladdiad a Hunan-niwed ymhlith Plant a Phobl Ifanc - cwrs undydd

Gwella ymwybyddiaeth o beth yw hunan-niweidio a hunanladdiad a gallu adnabod y risgiau sy'n gysylltiedig â'r ymddygiad hwn ymhlith plant a phobl ifanc.

Lawr lwytho copi o’r daflen Cyflwyniad i Ymdrin â Materion Hunanladdiad a Hunan-niwed ymhlith Plant a Phobl Ifanc.

Siarad â... Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau - Cwrs undydd

Datblygu ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau a materion diogelu cysylltiedig.

Lawr lwytho copi o’r daflen Siarad â... Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ar Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS) – Cwrs undydd

Datblygu ymwybyddiaeth o Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS) a materion diogelu cysylltiedig

Lawr lwytho copi o’r daflen Ymwybyddiaeth o’r Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS).

Gwybodaeth am Archebu/Canslo

Cofiwch bydd diffyg presenoldeb heb ymddiheuriadau yn effeithio ar geisiadau am hyfforddiant yn y dyfodol. Pan eir ati i neilltuo lleoedd hyfforddi, rhoddir llai o flaenoriaeth i'r bobl hynny sydd bob amser yn tynnu'n ôl (D.S. mae'r mwyafrif o'n cyrsiau wedi'u gordanysgrifio).

To cancel a booking, log on to the booking system find the course and the session you are booked on to and select cancel.

Codir £30 yr ymgeisydd ar bob sefydliad preifat a'r rheini sy'n gwneud elw.

Byddwn yn parhau i ddarparu hyfforddiant am ddim i holl staff asiantaeth a sefydliadau gwirfoddol sy'n Aelodau o'r Bwrdd.

Sylwer:

Cyn mynychu hyfforddiant Diogelu, argymhellir eich bod yn gwylio’r clip 'Break the Suffering, Break the Silence'.

Mae’r clip hwn yn pwysleisio’r negeseuon diogelu sylfaenol sef sut i gadw plant yn ddiogel a’r hyn sydd angen ei wneud os oes gennych bryderon bod plentyn mewn perygl o gael niwed.