Rhoi gwybod am blentyn sydd mewn perygl

Mae diogelu yn fater i bawb.

Mae gan bawb ddyletswydd i fod yn effro i bryderon am gam-drin ac esgeuluso plant a phobl ifanc a gwybod at bwy y dylent leisio’u pryderon.

Os ydych chi'n poeni bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, rhaid i chi leisio’ch pryderon i'ch Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth lleol isod:

Blaenau Gwent
Ffôn: 01495 315700
E-bost: Duty.team@blaenau-gwent.gov.uk  

Caerffili
Ffôn: 0808 100 1727
E-bost: contactandreferral@caerphilly.gov.uk

Sir Fynwy
Ffôn: 01291 635 669
E-bost: ChildDuty@monmouthshire.gov.uk

Casnewydd
Ffôn: 01633 656656
E-bost: children.duty@newport.gov.uk

Torfaen
Ffôn: 01495 762200
E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Ar ôl 5pm ac ar benwythnosau a gwyliau banc, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Brys De Ddwyrain Cymru ar 0800 328 4432.

Os ydych chi'n credu bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl dybryd, yna cysylltwch â'r Heddlu ar 999

Mae copi o’r Diogelu Plant - Dyletswydd i Adrodd (Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaethol) ar gael i’w lawr lwytho yma.

Os ydych chi’n gofidio am oedolyn sydd mewn perygl ewch i’r dudalen Rhoi gwybod am Oedolyn sydd mewn perygl page.