Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein

Gall cadw i fyny â'r hyn mae eich plant yn ei wneud ar-lein ymddangos yn frawychus. Mae technoleg yn datblygu'n gyson ac weithiau mae rhieni'n teimlo bod eu plant yn gwybod mwy na hwy am y rhyngrwyd. Beth bynnag fo'u hoedran, gall y gwefannau, adnoddau a chysylltiadau canlynol eich helpu i ddysgu mwy am yr hyn y gallent fod yn ei wneud ar-lein a rhoi cyngor syml, ymarferol a hawdd i chi ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i'w cadw mor ddiogel â phosibl.

Mae gan y gwefannau canlynol dudalennau penodol ar gyfer e-ddiogelwch, gydag adrannau i rieni a gofalwyr:

Safer internet centre - Fel rhiant neu ofalwr rydych chi'n chwarae rôl allweddol o ran helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar-lein. Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr ar y rhyngrwyd i helpu i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein. Mae cyngor ac adnoddau yma i'ch cynorthwyo wrth i chi gynhorthwy’ch plentyn i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gadarnhaol.

Think You Know – ‘Mae 'Thinkuknow ’yn rhaglen addysg gan CEOP Command yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol. Yn sail iddi mae'r wybodaeth ddiweddaraf am droseddau rhyw'n ymwneud a phlant ar orchymyn CEOP. Mae llawer o wybodaeth a chyngor ar y wefan hon i'ch helpu i gadw'ch plentyn yn ddiogel a chael hyd i gymorth.

Internet Matters - Mae plant yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn ffyrdd gwahanol yn ôl eu hoedran ac felly mae'r wefan hon yn darparu rhestrau gwirio i rieni, gan roi awgrymiadau da i chi ar sut i'w helpu i gadw'n ddiogel.

Childnet International - P'un a yw rheolaethau rhiant yn ddigon i'ch drysu, neu hoffech wybod mwy am hapchwarae, gall y wefan hon helpu. Maent yn gwybod y gall fod yn heriol weithiau i gadw i fyny â'r hyn y mae plant a phobl ifanc yn ei wneud ar-lein. Yn ffodus ar y wefan hon fe welwch lu o ffyrdd defnyddiol o gadw'ch plentyn yn ddiogel.

NSPCC - Mae canllawiau ac adnoddau ar gael gan NSPCC i rieni a gofalwyr i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Adnoddau i rieni a gofalwyr

Mae ystod lawn o adnoddau a gwybodaeth i rieni a gofalwyr ar gael ar y dolenni isod:

NSPCC ChildLine - Diogelwch Ar-lein ac ar Ffonau Symudol

NSPCC - Gemau ar-lein: helpu plant i chwarae’n ddiogel ar-lein

So You Got Naked Online - Adnodd ar ffurf taflen a grëwyd gan SWGfL ac UKSIC (UK Internet Internet Centre) gyda chymorth a chyngor i bobl ifanc sy'n cael eu hunain mewn sefyllfa lle maent hwy neu ffrind wedi rhoi delwedd neu fideo 'secstio' ar-lein ac wedi colli rheolaeth dros bwy y mae'n cael ei rannu.

Rhestri gwirio rhwydweithiau cymdeithasol - Mae'r adnodd hwn yn cynnwys cyfres o restrau gwirio defnyddiol ar gyfer defnyddio Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat yn ddiogel. Crëwyd y rhestri gwirio gan y Llinell gymorth ar Ddiogelwch Ar-lein i Weithwyr Proffesiynol, a weithredir gan South West Grid for Learning ar ran Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig.

Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau - Mae'r erthygl hon yn archwilio rhai o'r heriau y mae rhieni a gofalwyr yn eu hwynebu o ran oedrannau priodol ar gyfer apiau a gamblo. Bydd yn helpu rhieni i ddysgu mwy am sgoriau chwarae gemau a ble i gael cymorth a chefnogaeth bellach. Mae'n rhoi cefndir i'r pwnc ac yna cyfres o awgrymiadau a chyngor defnyddiol. Bydd rhieni a gofalwyr yn dod o hyd i ddolenni i safleoedd ac adnoddau defnyddiol ochr yn ochr ag amrywiaeth o awgrymiadau a syniadau ymarferol i gynorthwyo trafodaethau gyda phlant.

Canllaw i rieni a gofalwyr: archwilio diogel yn Google a modd diogel YouTube - Bydd yr adnodd hwn yn helpu rhieni a gofalwyr i gael gwybod mwy am ddefnyddio “archwilio diogel” yn Google a modd diogel YouTube a ble i gael cymorth a chefnogaeth bellach.

Canllaw rhieni a gofalwyr ar siarad â'ch plentyn am gadw'n ddiogel ar-lein - Mae'r erthygl hon yn archwilio ffyrdd y gall rhieni a gofalwyr ddechrau cyfathrebu a chynnal y sgyrsiau gyda'u plant.

Canllaw i rieni a gofalwyr ar ddefnyddio nodweddion diogelwch sydd wedi'u cynnwys mewn setiau teledu clyfar a gwasanaethau ffrydio ar alwad

Canllaw i rieni a gofalwyr ar rannu gwybodaeth a delweddau ar-lein

Byd Ar-lein Eich Plentyn – Canllaw i Rieni - Mae'r llyfryn hwn yn cynnig canllawiau syml ar y risgiau y gallai eich plentyn eu hwynebu ar-lein, rhywfaint o gyngor am yr hyn y gallwch chi ei wneud i'w cadw'n ddiogel, a lle gallwch fynd am fwy o help a chymorth.

Rhestrau Chwarae i rieni a gofalwyr

Rhannu Lluniau – Rhestr Chwarae i rieni a gofalwyr - Mae'r adnodd hwn yn trafod y risgiau posibl y gall plentyn neu berson ifanc eu hwynebu ac mae'n rhoi arweiniad ar sut i atal a delio â'r sefyllfaoedd hyn

Ffaith neu Ffug: Peidiwch â chael eich twyllo ar-lein i rieni a gofalwyr - Mae hyn i helpu dysgwyr i gydnabod, adnabod a deall y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth ffeithiol a ffug ar-lein.

Sut i gadw fy hun yn ddiogel ar-lein i rieni a gofalwyr - Mae'r adnodd hwn yn archwilio sut i gadw'n ddiogel ar-lein, gan gynnwys cyngor ar ddewis cyfrineiriau diogel a'r pethau sydd angen eu hystyried wrth gael gafael ar gynnwys a'i rhannu ar-lein.

Bwlio ar-lein i rieni a gofalwyr - Mae'r adnodd hwn yn archwilio cymhlethdodau bwlio ar-lein, gan gynnwys sut mae'n effeithio ar yr unigolyn sy'n cael ei fwlio a'r person sy'n bwlio

Cyfeillgarwch ar-lein i rieni a gofalwyr - Mae'r adnodd hwn yn cynnwys cymorth ar sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng ffrind ar-lein a ffrind go iawn, beth i'w wneud os yw rhywun yn gas neu'n angharedig ar-lein a beth i'w wneud os yw rhywun am gwrdd yn y byd go iawn.

Gormod o amser sgrin i rieni a gofalwyr - Mae'r adnodd hwn yn darparu rhai gweithgareddau ac awgrymiadau defnyddiol ar siarad am amser sgrin, beth mae'r arbenigwyr yn ei ddweud a pha symptomau sy'n dod i'r golwg pan fydd yna ormod o amser sgrin.

Adnoddau eraill

Meic yw'r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor cenedlaethol i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed yng Nghymru. Gall pobl ifanc gyrchu'r gwasanaeth cyfrinachol am ddim drwy ffonio (080880 23456), testun (84001), neges sydyn (www.meiccymru.org) neu e-bost.

Common Sense Media - Mae Common Sense Media yn darparu adolygiadau annibynnol, graddfeydd oedran, a gwybodaeth arall am bob math o gyfryngau.

CEOP - Cam fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein - Mae CEOP yn orchymyn yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol ac mae'n gweithio i ddilyn ac erlyn troseddwyr sy'n cam-drin plant yn rhywiol. Mae'r wefan yn galluogi adrodd am gam-drin rhywiol neu bryderon am gyfathrebu ar-lein.

Internet Watch Foundation - Sefydliad sy'n lleihau'r cynnwys cam-drin rhywiol sydd ar gael ar-lein a hynny yn unrhyw le yn y byd. Mae mwyafrif eu gwaith yn canolbwyntio ar ddileu delweddau a fideos yn ymwneud a cham-drin plant yn rhywiol.

Childline – mae'r wefan hon yn ddelfrydol ar gyfer naill ai edrych ar wybodaeth gyda'ch plentyn neu ei alluogi i ddysgu am gadw'n ddiogel ar-lein yn annibynnol (yn ddelfrydol i oedran ysgol uwchradd).

Mae ‘ChildLine’ yn cynnig ystod eang o adnoddau diogelwch ar-lein ac ar ddyfeisiau symudol