Hyfforddiant

Mae'r holl ddigwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb wedi'u gohirio ar hyn o bryd o ganlyniad i COVID-19. Rydyn ni'n parhau i edrych ar ddulliau amgen o ddarparu cyrsiau a byddwn ni'n diweddaru tudalenau'r cyrsiau pan fydd sesiynau ar gael.

Mae'r Byrddau Diogelu yn darparu cyrsiau hyfforddi i'r rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl ar draws y rhanbarth.

Mae ein Hyfforddiant yn agored i holl Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf ac unrhyw sefydliad gofal cymdeithasol priodol arall o'r sectorau statudol neu wirfoddol sy'n gweithio yn ardal De Ddwyrain Cymru sy'n darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd.

Mae holl hyfforddiant y Bwrdd yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa aml-asiantaeth o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr.