Rhyw a Pherthnasoedd Iach

Gall perthnasoedd wneud i chi deimlo'n anhygoel. Ond gallant hefyd eich gadael i deimlo dan straen ac yn ofidus. Mynnwch gyngor os ydych chi'n cael problemau gyda pherthnasoedd. Mae llawer o gyngor yn y dolenni isod a chofiwch, os yw pethau'n mynd yn rhy anodd siaradwch â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo neu ffoniwch ChildLine ar 0800 1111.

I gael gwybodaeth am eich clinig atal cenhedlu ac iechyd rhyw lleol yn ardal Gwent ewch www.wales.nhs.uk

Childline - Pynciau rhyw a pherthnasoedd

Perthnasoedd - Gall bod mewn perthynas fod yn gyffrous iawn. Dod i adnabod rhywun, cadw cwmni a theimlo'n hapus dim ond wrth feddwl amdanynt. Ond gall hefyd fod yn ddryslyd. Darllenwch ein cyngor ar beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am berthynas. Ar y dudalen hon: Dweud wrth rywun eich bod yn ei hoffi, Pan fydd bwlch oedran, Pan fydd perthynas yn dod i ben, Poeni am berthynas?

Perthnasoedd Iach ac Afiach - Cymorth a chyngor ar wneud synnwyr o sut ydych chi’n teimlo, beth i’w wneud os ydych yn teimlo’n anniogel mewn perthynas, sut i ddelio â bod dan bwysau i gael rhyw.

Rhyw Mae'n hollol arferol cael llawer o gwestiynau am ryw. P'un a ydych wedi cael rhyw ai peidio, mae'n bwysig dysgu am atal cenhedlu a chaniatâi fel y gallwch wneud penderfyniadau sy'n teimlo'n iawn i chi. Ar y dudalen hon: Gwybod pryd rydych chi'n barod, Caniatâd, Paratoi i gael rhyw, Mastyrbio

Atal Cenhedlu a Rhyw Diogel - Mae dulliau atal cenhedlu yn rhywbeth sy'n helpu i atal beichiogrwydd os ydych chi'n cael rhyw. Gall rhai mathau o ddulliau atal cenhedlu hefyd helpu i atal heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs). Ar y dudalen hon: Mathau o ddulliau atal cenhedlu, Gofyn i rywun ddefnyddio dulliau atal cenhedlu, Pwy i ofyn am gyngor, Siarad am bethau sy'n achosi embaras.

Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs) - Mae haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI) yn cael ei drosglwyddo o berson i berson trwy gael rhyw a chysylltiad rhywiol. Gallwch gael STI gan bartner sy'n wryw neu'n fenyw, felly mae'n bwysig eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn gofalu am eich iechyd rhywiol. Ar y dudalen hon: Mathau o STIs, HIV: yr hyn y mae angen i chi ei wybod, Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod gennych STI

Beichiogrwydd - dysgwch sut i ganfod a ydych chi'n feichiog, beth yw eich opsiynau, a beth i'w wneud os yw eich cariad yn feichiog

Secstio - Gall anfon testun, delwedd neu fideo o natur rywiol fod yn beryglus os caiff ei rannu gyda'r person anghywir. Ar ôl i chi anfon neges, nid ydych chi'n gallu rheoli'r hyn sy'n digwydd iddo. Hyd yn oed os yw'n cael ei bostio ar-lein gallwn helpu. Dyma ychydig o gyngor ar secstio. Ar y dudalen hon: Rydych chi eisoes wedi rhannu lluniau - beth nawr, A yw secstio yn anghyfreithlon? Blocio ac adrodd, Pethau i'w hystyried cyn anfon llun neu fideo, Beth i'w wneud os bydd rhywun yn gofyn i chi anfon llun, Beth i'w wneud os ydych chi'n derbyn delweddau rhywiol, Cysylltiadau defnyddiol eraill ar ryw a pherthnasoedd:

Brook - 24/7 arf cwestiynu / gwybodaeth ar Ryw, dulliau atal cenhedlu, Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs), Perthnasoedd, Beichiogrwydd, Rhywioldeb, Iechyd a Lles.